“Star of Bethlehem” by Sharon Doane.
Gallery Photo