“Yummy Fruit Tart” by John Singleton.
Gallery Photo